رزرو آنلاین ورق PVC

  • توجه: پر کردن موارد ستاره دار (*) الزامی میباشد.

  • مشخصات فردی

  • مشخصات ورق PVC

  • برای اضافه کردن مشخصات کالا از طریق موبایل، موبایل خود را در حالت افقی قرار دهید.

  • کد کالانام کالایک یا دو روسایز ورقضخامتتعدادتوضیحات 
    برای اضافه کردن ردیف جدید و ثبت کالای جدید دکمه بعلاوه (+) را بزنید.